CSR - Samfundsansvar i Munck

Hent som pdf

 

I Munck mener vi, at god infrastruktur er vejen til vækst, sikkerhed og bedre ressourceudnyttelse. Netop infrastruktur er en kerneydelse i Munck, hvor vi etablerer og renoverer fjernvarmenet, vandforsyning, kloaksystemer, havneanlæg, veje og lufthavne - nationalt og internationalt.

 

Fokus på den enkelte medarbejder

Vi er en rummelig arbejdsplads, og vi arbejder løbende med at tilbyde vores medarbejdere et sundt og sikkert arbejdsmiljø med gode psykiske og fysiske forhold. Bl.a. gennemføres en vedvarende og aktiv indsats for at nedbringe antallet af arbejdsulykker, hvor alle ulykker og nær‑ved‑ulykker registreres og analyseres med henblik på at undgå fremtidige gentagelser. Der fokuseres desuden på uddannelse, gensidig ansvarlighed, grundig introduktion af nyansatte, korrekt brug af hjælpe‑ og værnemidler samt orden og ryddelighed på arbejdspladserne.  

 

For at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø har vi ligeledes iværksat en forebyggende indsats, der skal mindske risikoen for arbejdsrelateret stress. Indsatsen eksekveres i form af målrettede initiativer, hvor der tilbydes samtaler og psykologbistand til den enkelte medarbejder.    

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og udvikling af medarbejderkompetencer er en kerneaktivitet i Munck. Vi arbejder systematisk med uddannelse af medarbejdere, hvor vi, ud over en række tekniskfaglige kurser, gennemfører et stort antal kursusforløb i bl.a. ledelse, kommunikation, samarbejde og stresshåndtering. Undervisningen omfatter hvert år flere hundrede medarbejdere og foregår på tværs af organisation og selskaber. Som en positiv sidegevinst skabes og styrkes værdifulde interne netværk, som giver basis for videndeling og udvikling i koncernen.

 

Som en del af virksomhedens politik omkring det rummelige arbejdsmarked er der gennemført en indsats for beskæftigelse af medarbejdere med særlige behov. Der er oprettet praktikpladser, arbejdsprøvninger, ressourceforløb, ansættelser med løntilskud, fleksjob og § 56‑ordninger, og der er iværksat en ekstra indsats for at fastholde disse medarbejdere i de respektive jobforløb. I tæt samarbejde med kommunerne, deltager vi desuden aktivt i en målrettet integrationsindsats, der har til formål at hjælpe flygtninge ind på det danske arbejdsmarked. Vi bidrager i form af praktikpladser, der kan optimere sprog- og kulturlæring og som i nogle tilfælde ender ud i permanente ansættelser i virksomheden.

 

Hos Munck har vi generelt et tæt samarbejde med den kommunale sektor, hvor vi blandt andet deltager i aktiviteter for arbejdsparate borgere og udvikler nye tiltag for borgere i ressourceforløb. Formålet er at motivere til og skabe muligheder for job og praktik i bygge- og anlægsbranchen.

 

Praktikforløb

En konstruktivt praktikophold hos Munck kan ofte være vejen til et mere fast forløb med mulighed for senere ansættelse. Vi har løbende oprettet en række virksomhedspraktikker for ingeniørstuderende og arbejds- og sprogpraktikker for flygtninge, hvoraf flere efterfølgende er blevet ansat i virksomheden på ordinære vilkår.

 

En tryg og sund arbejdsplads

Det skal være trygt at gå på arbejde i Munck. Vi har generelt et stort fokus på at nedbringe antallet af arbejdsulykker, og vi arbejder målrettet med at fastholde den lave ulykkesfrekvens, som vi er stolte af at have opbygget. Den stabile udvikling er et positivt resultat af en dedikeret indsats, hvor vi bl.a. har forbedret introduktionen af nye medarbejdere til entreprisernes risikofaktorer.

 

I Munck Asfalt har indsatsen mod arbejdsulykker udløst titlen ”Danmarksmester i Arbejdsmiljø 2018” som resultat for året 2017. Det er andet år i træk, at Munck Asfalt løber med prisen, som 3F og Asfaltindustrien står bag. Ligeledes opnåede Munck Asfalt en 2. plads i finalen om at blive ”Årets Arbejdsplads 2017”. Virksomhederne blev bedømt på arbejdsmiljø, sundhed, uddannelse, klima og miljø, samfundsansvar og virksomhedens udvikling.

 

Miljø og reduktion af klimapåvirkning

Munck optræder i et ansvarligt samspil med kunder, leverandører, myndigheder, medarbejdere og øvrige interessenter. Bl.a. arbejder vi fokuseret med at reducere ressourceforbrug og minimere påvirkningen af det eksterne miljø.

 

Vi arbejder systematisk med miljø og klimamæssige forhold i produktion og processer, og vi søger til stadighed at reducere ressourceforbrug og minimere påvirkningen af det eksterne miljø. Selskabernes miljøledelsessystemer tilpasses løbende i overensstemmelse med ændringer i lovgivning og under hensyntagen til forandringer i kundekrav, samfundets udvikling og nye teknologiske muligheder. Vi forpligter os til i enhver henseende at overholde gældende lovgivning indenfor både miljø og arbejdsmiljø og til konstant at arbejde for løbende forbedringer.

 

Handlinger

Gennem kvalificeret miljøledelse, og i tæt samarbejde med eksterne interessenter, arbejder vi med kvalitets‑ og miljøforbedringer af produktion og processer. Der arbejdes løbende på, at selskabets drift belaster miljøet mindst muligt pr. produceret enhed, og at forbruget af knappe ressourcer reduceres. Endvidere tilstræber vi at forebygge forurening fra virksomhedens aktiviteter, og vi fremmer målrettet genbrug og effektiv udnyttelse af råstoffer.

 

Resultater

Vores indsatser har resulteret i energibesparelser i produktionen samt reducering i forbrug af ressourcer og antallet af reklamationer og klager. Vi forventer fortsat at udvikle mindre miljøbelastende produktionsprocesser, og vi vil fortsat søge at reducere energiforbrug og miljøbelastning ved indkøb af miljøvenlige maskiner og udstyr.

 

Certificeringer

Munck Forsyningsledninger a/s er certificeret efter 14001 Miljø og OHSAS 18001 Arbejdsmiljø, og Munck Asfalt a/s er certificeret efter standarderne ISO 9001/ ISO 14001 Miljø samt OHSAS 18001 Arbejdsmiljø.

 

Sponsorater

Der ydes støtte til kultur‑, idræts‑ og hjælpeorganisationer i form af sponsorater af enkeltstående eller flerårig art.

 

---

 

En uddybende beskrivelse af vores CSR-profil kan hentes her.  

Nyheder fra Munck Gruppen

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

7

JAN

Ny adm. direktør i Munck Asfalt a/s

Jan Nørregaard Olsen er pr. 01. januar 2020 udnævnt til administrerende direktør i Munck Asfalt a/s.

->  Se alle nyheder