Høj aktivitet giver resultat på bundlinjen

16. december 2021  |  

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 20/21 præsteret sit hidtil bedste resultat. Med en omsætning på knap 2,5 mia. DKK leverer koncernen et overskud før skat på 147 mio DKK. Trods hård priskonkurrence på flere markeder har de samlede danske aktiviteter klaret sig tilfredsstillende gennem året. De udenlandske aktiviteter bidrager samtidig med knap 25% af omsætningen og leverer samlet set et tilfredsstillende resultat.

 

Flere år med vækst i omsætningen giver nu udslag på bundlinjen for Munck Gruppen A/S. Koncernen har de seneste år udvidet opgaveporteføljen med flere større infrastruktur projekter. Resultatet for regnskabsåret 2020/21 er således præget af en række vellykkede enkeltstående projekter, ligesom den øvrige forretning har haft god drift, aktivitet og udvikling.

 

”Vi har de sidste par år arbejdet på at komme med på flere store projekter, hvilket har betydet en stigende aktivitet for koncernen. Derfor er det selvfølgelig en fornøjelse at se, at det også afspejler sig på bundlinjen.”

 

Til trods for hård priskonkurrence, særligt på de danske markeder, er det lykkedes os at komme i mål med et godt og tilfredsstillende resultat. Det skyldes ikke mindst en stor indsats fra vores medarbejdere”, udtaler koncerndirektør Hans Christian Munck.


Koncernen slutter regnskabsåret af med en omsætning på knap 2,5 mia. DKK og et overskud før skat på 147 mio. DKK.  Således er der tale om det for Munck Gruppen bedste resultat til dato.


Høj aktivitet på anlæg og forsyning

I Munck Forsyningsledninger har kerneforretningen oplevet høj aktivitet inden for etablering af både fjernvarme-, el- og fiberforbindelser. I 2021 har selskabet desuden, i samarbejde med to udenlandske partnere, arbejdet på etablering af Baltic Pipe-forbindelsen, der løber tværs over Fyn. Projektet blev desværre afbrudt som følge af indsigelser mod projektets miljøgodkendelse, og færdiggørelsen af projektet er derfor udskudt til ultimo 2022.

 

Munck Havne & Anlæg har i det forgangne år gennemført en række projekter inden for maritime anlæg og trafikal infrastruktur over hele Danmark. Blandt andet kan nævnes skybrudssikring og byrumsforbedring i Københavns Nordvestkvarter samt udvidelsen af Schüttesvej over Bygholm Sø ved Horsens.

 

I Grønland fortsætter Munck Civil Engineering i samarbejde med Munck Havne & Anlæg anlæggelsen af de to nye atlantlufthavne i henholdsvis Nuuk og Ilulissat. Fremdriften på projekterne har været negativt påvirket af COVID-19 og de deraf følgende rejserestriktioner.

I årets løb har Munck Civil Engineering samtidig afsluttet et større Danida-finansieret bro- og vejprojekt i Ghana. Trods udfordringer forbundet med Corona-pandemien blev projektet afsluttet til tiden og inden for budget.

 

Projekterne er alle i tråd med Munck Gruppens strategi om at deltage i større infrastrukturprojekter i både Danmark og udlandet. Koncernen arbejder til stadighed med at identificere nye projekter, der kan udvikle Munck Gruppen og øge koncernens aktiviteter yderligere.

 

Resultater og forventninger

Aktiviteten i Munck Asfalt A/S har ligget på et lidt lavere niveau end sidste år, og grundet den hårde priskonkurrence i markedet præsterer selskabet et mindre underskud. Munck Asfalt har samtidig været økonomisk udfordret pga. voldsomme prisstigninger på bitumen og energi. Selskabet forventer en mindre stigning i aktiviteten i det kommende år, og der forventes et positivt resultat. 

 

Munck Forsyningsledninger A/S har haft høj aktivitet og præsterer et meget tilfredsstillende resultat. Selskabet har en god ordrebeholdning og forventer et lignende aktivitetsniveau i 2021/22. Her tager man bl.a. fat i den nyligt vundne rammekontrakt med Århus Vand, ligesom en del af ressourcerne vil være dedikeret til Baltic Pipe-projektet på Fyn.

 

Aktiviteterne i Munck Havne & Anlæg A/S har i år ligget på et lidt lavere niveau end sidste år. Selskabet præsterer et tilfredsstillende, men lidt lavere resultat sammenlignet med året før. Selskabet forventer imidlertid en højere aktivitet med et tilsvarende højere resultat i det nye år. Ordrebogen er godt fyldt op, og i det kommende år fortsættes udførelsen af bl.a. den nyvundne rammeaftale omkring helhedsgenopretning af veje for Københavns Kommune, etableringen af erstatningshavnen i Nordhavn samt udvidelsen af Viborgvej i Århus.

 

For det kommende regnskabsår forventes samlet set et uændret aktivitetsniveau og et fornuftigt resultat.

 

Koncernen beskæftiger omkring 1.500 medarbejdere.

 

Corporate Social Responsibility – lokalt og globalt

Munck Gruppen har i alle selskaber stort fokus på at udvise en samfundsansvarlig adfærd. På tværs af koncernen arbejdes ambitiøst med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling - dette med særligt fokus på ansvarligt forbrug og produktion samt innovation.

 

Samtidig er det en mærkesag for Munck Gruppen at påtage sig et ansvar for det omkringliggende samfund – både i lokalområdet i Danmark og på koncernens projekter rundt omkring i verden. I forbindelse med lufthavnsprojekterne i Grønland har Munck således sponsoreret en række formål, herunder afholdelse af sportsmesterskaber og turneringer i både Nuuk og Ilulissat.

 

Uddannelse af medarbejdere har ligeledes høj prioritet. Som en del af koncernens CSR-politik oprettes hvert år et stort antal praktikpladser, arbejdsprøvninger og særlige ansættelser – både i Danmark og i udlandet.

 

I koncernens sikkerhedsorganisationer arbejdes med sundhedsfremme og forbedring af arbejdsmiljø og sikkerhedskultur. I regnskabsåret 2020/21 har Munck Gruppen igangsat et omfattende sikkerhedsprojekt på tværs af koncernen med titlen Nul Ulykkerfordi vi vil passe på hinanden. Med udgangspunkt i en overbevisning om, at alle ulykker kan forebygges, er projektet en naturlig del af Munck’s arbejde, som er forankret i virksomhedens kerneværdier: enkelhed, respekt og rettidig omhu.

 

For yderligere information, kontakt koncerndirektør Hans Christian Munck på 63 31 35 35 eller 40 52 32 62.

 

Hjulby, 16. december 2021

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure