Muncks miljøhistorie

Gennem opkøbet af Tarco strækker selskabets miljøhistorie sig helt tilbage til 1919, hvor De Danske Gasværkers Tjærekompagni A/S blev grundlagt med det formål at genbruge tjæren, som dengang var et spildprodukt ved gasproduktion. Siden har genbrug og miljø været et vigtigt element i vores strategi.

 

Vigtige årstal i MUNCK's miljøhistorie

1919

TARCO bliver stiftet som "De Danske Gasværkers Tjærekompagni A/S" af en række kommuner. Formålet er at genbruge tjæren, som er et restprodukt fra de kommunale gasværker, til vejbelægninger.

 

1971

Koldfræsning af asfalt er starten på genbrug af asfalt

 

1981

Gammel asfalt omdannes til nye vejmaterialer, og opbrudte vejmaterialer genanvendes i varmblandet asfalt.

 

1983

Der indledes samarbejde med Det Danske Stålvalseværk om genbrug af elektroovnsslagger i asfalt, Stålfalt. De knuste slagger erstatter nye stenmaterialer og reducerer deponering. Endvidere frasorteres jernskrot, som returneres til Stålvalseværket.

 

1986

Vi anskaffer som den første danske asfaltproducent et mobilt Marini anlæg til genanvendelse af nedslidte vejbelægninger i stor dybde direkte på vejen Metoden videreudvikles og patenteres. Der er store besparelser i anvendelsen af nye råvarer og transport, da op til 85% af den færdige belægning består af genanvendte materialer.

 

1989

Som foregangsvirksomhed påbegyndes frivillig miljøgodkendelse af selskabets produktionsenheder.

 

1990

Der indgås samarbejdsaftale med Kommuneforeningen i Fyns Amt om modtagelse og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald på Fyn. Beton og tegl nedknuses og forarbejdes til nye bygge-materialer, som erstatter danske grusgravsmaterialer.

 

1991

Vi indleder et samarbejde med Rockwool om genanvendelse af knuste reststoffer i Rockwools produktion til erstatning for importerede råstoffer.

 

1992

Kvalitetsstyringssystem certificeres efter ISO 9001

 

1995

Her udarbejdes det første Grønne Regnskab - og siden har vi hvert år udarbejdet Grønne Regnskaber / Miljøredegørelser.

 

1996

Vi indgår aftale med Banestyrelsen omkring modtagelse og genanvendelse af skærvematerialet bagharp, som frasorteres i forbindelse med regulering og ombygning af banenettet.


Det forurenede bagharp blev tidligere deponeret, men i samarbejde med Banestyrelsen udvikler Munck Asfalt a/s en proces til forarbejdning af bagharp til genanvendeligt grus og knuste stenmaterialer af høj kvalitet. Samarbejdet giver store miljømæssige gevinster: Mindre deponering samtidig med at vi sparer på naturens knappe ressourcer i form af danske sten- og grusmaterialer.

 

2000

Vi indgår aftale med Vald. Birns Jernstøberi om anvendelse af restsand. Restsand erstatter nye danske grusgravsmaterialer i asfaltproduktionen.

 

2001

Miljøledelsessystem certificeret efter ISO14001

 

2002

Udvikles "Det Grønne Index", som gør det muligt at sætte tal på og sammenligne ressourceforbruget i forskellige asfaltprodukter.

 

2002

Munck Intercon A/S certificeres af ISO 14001.

 

2002

Vi modtager Fyns Amts Miljøpris for Renere Teknologi 2002 for at fremme udviklingen og anvendelsen af renere teknologi. Især fremhæves Det Grønne Index, som sammenligner følgerne for miljøet ved brug af forskellige asfaltprodukter.

 

2003

System for arbejdsmiljøledelse certificeres efter OHSAS 18001.

 

2004

System for arbejdsmiljøledelse certificeres efter Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 923.

 

2005

Aktiviteterne i Munck Intercon A/S og Tarco Vej A/S samles i Munck Asfalt a/s

 

2006

Støjreducerende asfaltbelægninger tilbydes som et bidrag til reduktion af vejstøj hos vejenes naboer.

 

2007

Bioflux bindemidler til overfladebehandling erstatter en væsentlig del af forbruget af opløsningsmidler med planteolier.

 

2008

De første prøvestrækninger med klimaasfalt udlægges med en CO2-besparelse på ca. 20%.

 

2013

Munck Forsyningsledninger a/s er i 2013 blevet ISO 14001 certificeret inden for miljø og OHSAS 18001 certificeret inden for arbejdsmiljø.